คลังเก็บป้ายกำกับ: ศาสนากับการดำเนินชีวิต

ศาสนากับการดำเนินชีวิต

ศาสนาทุกศาสนาในโลกใบนี้นั้นล้วนสอนให้ผู้นับถือเป็นคนดีและยึดหมั่นในหลักธรรมคำสอนของพระผู้เป็นเจ้า ปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรมอันดี

และหากคนเรานั้นสามารถปฏิบัติตนให้อยู่ในหลักธรรมคำสอนของศาสนาได้ก็จะทำให้เรานั้นเป็นผู้ที่มีความเจริญด้านปัญญาและการใช้ชีวิตนั่นเอง

ศาสนาจึงเป็นสิ่งที่ค่อนข้างมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ เพราะถ้าหากไม่มีศาสนาก็จะทำให้คนเรานั้นไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยว เพราะศาสนาเปรียบเสทอนสิ่งยึดเหนี่ยวของจิตใจมนุษย์และเป็นที่พึ่งพาทางใจในยามยากได้ ถึงแม้ว่าศาสนาจะเป็นเรื่องของความเชื่อในการทำสิ่งต่างๆ แต่แน่นอนว่าหากเรายึดมั่นในสิ่งนั้นเราจะได้สิ่งที่ดีกลับมาแน่นอน ดั่งคำสอนของทุกศาสนาที่สอนราให้เชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้ามีอยู่จริงนั่นเองและหากปฏิบัติตามคำสอนก็จะทำให้เรามีความสุขในชีวิต

ถึงแม้จะหาคำตอบไม่ได้ว่าทำไม่ดีตกนรกหรือทำดีขึ้นสวรรค์นั้นเป็นเรื่องจริงไหม แต่ในตำราหรือคัมภีร์คำสอนของทุกศาสนาก็จะสื่อถึงเรื่องนี้เสมอว่าหากเราทำดีแล้วนั้นเราจะได้ดีและจะได้ขึ้นสู่สรวงสวรรค์ดาวชั้นฟ้าและผู้ที่ทำไม่ดีก็จะตกนรกหมกไหม้หรือเกิดเป็นสัจเดรัจฉานนั่นเอง ศาสนาทุกศาสนาจึงจะมีคำสอนให้ทุกคนเป็นคนดีนั่นเอง 

ศาสนาจึงเป็นสิ่งที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิด โดยศาสนานั้นจะมีการใช้ตามครอบครัวบิดามารดา และศาสนาสามารถเปลี่ยนได้ ซึ่งการเปลี่ยนศาสนานั้นบางครั้งเราอาจจะมีการนับถือศาสนาพุทธมาจากพ่อแม่ แต่เมื่อโตขึ้นหรือได้มีการเข้าโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนคริสและได้รับคำสอนจนมีความเชื่อก็สามารถไปเปลี่ยนเป็นศาสนาคริสต์ได้นั่นอง ศาสนากับการดำเนินชีวิตนั้น

จึงมีความสำคัญอย่างมาก ถือเป็นหน้าที่ธรรมเนียมปฏิบัติที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติและไม่ว่าจะนับถือศาสนาใด ศาสนาแต่ละศาสนาก็มีสิ่งที่ต้องทำแตกต่างกันไป สิ่งที่ควรปฏิบัติเหล่านั้นก็เป็นสิ่งที่ทำเพื่อให้รู้ว่าเรานั้นเชื่อและศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าจริงๆ และเมื่อเราปฏิบัติอย่าเคร่งครัดก็จะทำให้จิตใจเรานั้นมีความสุขและรู้สึกผ่อนคลาย

และจะเห็นได้ว่าไม่ว่าคนจะนับถือศาสนาไหนก็ตามเมื่อหากเจอเรื่องทุกข์ร้อนใจและไม่สบายใจส่วนใหญ่แล้วก็หาที่พึ่งทางใจกันทั้งนั้น และศาสนาถือเป็นที่พึ่งทางใจที่ดีอีกทางหนึ่ง เพราะจะทำให้เราจิตใจสงบขึ้นเมื่อเรามีการสวดมนต์ภาวนาหรือทำสมาธิ เมื่อเรามีจิตใจดีและมีสติปัญญาเราก็จะสามารถแก้ปัญญาที่มีในชีวิตได้

 

 

สนับสนุนโดย   www.ufa168.co ลิงค์เข้าใช้งานค่ะ